Plan G

Ontwerp-Bestemmingsplan ligt ter inzage

31 juli 2019 | Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Geertruidentuin te Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 25 juli tot en met 4 september 2019 voor iedereen ter inzage ligt:

  • het ontwerp bestemmingsplan Geertruidentuin Deventer;
  • het ontwerp besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Geertruidentuin Deventer;
  • het besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Geertruidentuin te Deventer.

Inhoud

Ontwerp bestemmingsplan
Ontwikkelaar Synchroon heeft in overleg met de gemeente Deventer plannen ontwikkeld voor het monumentale voormalige Geertruidenziekenhuis en het daarbij behorende aansluitende terrein dat ligt aan de Ceintuurbaan, Van Calcarstraat en Fesevurstraat. Het gaat om in totaal circa 224 woningen en 900 m2 aan kleinschalige en ambachtelijke bedrijvigheid. Het gebied is sinds 2008 in afwachting van herontwikkeling en inmiddels zijn grote delen van de bebouwing gesloopt. Het oorspronkelijke SMCD-gebouw, de voormalige apothekerswoning en het gemetselde hekwerk aan de rand van het terrein zijn gemeentelijke monumenten en blijven behouden, net als de belangrijkste volwassen groenelementen. Het gaat dus deels om transformatie en deels om nieuwbouw in een groene setting in binnenstedelijk gebied. Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn de plannen niet toegestaan, waardoor het nodig is een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Volgend op de vaststelling van het Masterplan Geertruidentuin en het sluiten van de anterieure overeenkomst met Synchroon, is dit ontwerp “bestemmingsplan Geertruidentuin” opgesteld, met de daarbij benodigde onderzoeken. Het ter inzage leggen van dit ontwerp “bestemmingsplan Geertruidentuin” voorziet in de eerste formele stap om te komen tot een nieuwe juridisch-planologische regeling voor dit plangebied. In het Masterplan worden uitgangspunten voor de beeldkwaliteit beschreven. Dit vormt het welstandskader voor dit plangebied.

Ontwerp besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Geertruidentuin
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Ceintuurbaan op meerdere gevels in het plangebied hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit neemt niet weg dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat mogelijk is. Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid is de meest gunstige maatregel hier om een hogere grenswaarde vast te stellen. Bij de bouw van deze woningen dient te worden voorzien in voldoende gevelisolatie om te komen tot een binnenwaarde van 33 dB.

Besluit op de aanmeldnotitie
Het college van burgemeester en wethouders heeft een “Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Geertruidentuin” ontvangen en heeft voor de beoordeling hiervan advies ontvangen van de Omgevingsdienst IJsselland. Hieruit komt naar voren dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden en er dus geen m.e.r.(beoordeling) nodig is. Het College van B&W heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en het besluit op de aanmeldnotitie kunt u inzien op:

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en het besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling kunt u ook inzien op:

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en het besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Reageren

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en het besluit op de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling lagen  van donderdag 25 juli tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage. Op 4 september 2019 is de reactietermijn gesloten. Het is inmiddels niet meer mogelijk te reageren.

Wat gebeurt er met de ingezonden reacties?

Na sluiting van de inzage periode (op 4 septemebr 2019) worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “reactienota”. Mogelijk wordt het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de stukken voor vaststelling aangeboden aan het college (hogere grenswaarde) en de gemeenteraad.

Het vervolg

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden kan beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.